Historie a současnost ESČ

Pro zájemce nabízíme něco z historie a současnosti ESČ.

Po obnovení svazové elektrotechnické činnosti v prosinci 1989 svaz navázal na tradice a aktivity Elektrotechnického svazu československého (ESČ), jehož činnost byla násilně ukončena v roce 1951, byla provedena aktualizace svazových stanov a sdružení bylo v únoru 1990 zaregistrováno.

Do obnovy svazové činnosti se hned zpočátku zapojili členové původního ESČ v čele s nestorem české elektrotechniky panem Prof.dr.Ing. Františkem Jansou, DrSc., který byl později zvolen čestným presidentem svazu. V závěru roku 1995 byla schválena druhá aktualizace svazových stanov, spočívající jednak ve formálních úpravách (svaz byl registrován v únoru 1990 ještě podle zákona č. 68/1951 Sb.), jednak v zásadních změnách týkajících se předmětu činnosti, členství, hospodaření a v neposlední řadě i jednoznačného dořešení otázky kontinuity ESČ.
ESČ je registrován jako dobrovolná zájmová organizace a zároveň jako živnostenské společenstvo s celore­publikovou působností. Sdružuje na základě dobrovolnosti a společných zájmů fyzické a právnické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí.
Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.
Nejvyšším orgánem ESČ je presidiální rada, statutárním zástupcem svazu je president ESČ. Administrativní agendu svazu zabezpečuje výkonný tajemník a sekretariát. Území České republiky je pokryto sítí regionálních poboček a elektrotechnických cechů ESČ.
 
Odborné aktivity ESČ se soustřeďují zejména ve svazových komorách, sekcích a komisích:
  •        Komora projektantů,
  •        Komora revizních techniků,
  •        Komora elektrotechniků v dopravě,
  •        Komora ESČ pro zdravotnická elektrická zařízení a přístrojovou techniku
  •        Ekologická sekce,
  •        Sekce odborného vzdělávání,
  •        Komise pro znalostní standardy odborné způsobilosti elektrotechniků. 
 
Hlavní svazové aktivity:
 
Publikační činnost
·         vydávání svazového zpravodaje „ZKRAT“
·         vydávání „Normativních dokumentů ESČ“
·         spolupráce s redakcemi odborných časopisů a s vydavatelstvím elektrotechnické literatury IN-EL, spol. s r.o.) 
 
Normotvorná a legislativní činnost
Elektrotechnický svaz český se aktivně zapojuje do normotvorné a legislativní činnosti, v rámci své působnosti spolupracuje:
·         s Hospodářskou komorou České republiky 
·         s příslušnými parlamentními výbory
·         s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušeb­nictví, kde je zastoupen v Radě pro technickou normalizaci
·         se Státním úřadem inspekce práce
·         s Českým normalizačním institutem a s dalšími orgány státní správy
·         ESČ je zastoupen v Elektrotechnickém normalizačním výboru
·         Na základě smlouvy s ČSNI spolupracuje ESČ při tvorbě ČSN, mezinárodních a evropských norem IEC a CENELEC (CLC/BTTF 62-3)
·         Elektrotechnický svaz český vydává NORMATIVNÍ DOKUMENTY ESČ (ND ESČ) pro elek­trotechniku 
 
 Odborné vzdělávání
·         ESČ je autorizovaným živnostenským společenstvem pro elektrotechnické obory v rámci Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory České republiky.
·         ESČ je autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR pro obory „Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů“ a „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“
·         Spolupracuje s elektrotechnickými průmyslovými školami, středními odbornými učilišti a dalšími vzdělávacími institucemi.
·         ESČ je zapojen do tvorby „Informačního systému o typových pozicích“.
·         ESČ každoročně pořádá celostátní aktivy elektrotechniků a odborné semináře zaměřené na nejnovější normy a legislativní předpisy.
·         V pravidelných termínech ESČ pořádá přípravné kurzy a zkoušky elektrotechniků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
·         ESČ pořádá přípravné kurzy ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků elektrických zařízení.
·         ESČ zabezpečuje požadovanou kvalifikaci pracovníků pro revize a kontroly elektrických spotřebičů, pohyblivých přívodů a elektrického ručního nářadí.
 
 

 

Rychlé odkazy