Členství v ESČ

Zde naleznete pokyny pro vyplnění přihlášky ke členství v ESČ.

Související soubory

Přihláška ESČ doc
Dokument MS WordDOC | 627 kBuložit
Přihláška ESČ docx
Dokument MS Word OpenXMLDOCX | 579,83 kBuložit
 1. 1. Přihlášku laskavě vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem, případně přímo do elektronického formuláře a vytiskněte.

 2. 2. K přihlášce přiložte 1 fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na členský průkaz, doklad o zaplacení zápisného a alikvotní částky z ročního členského příspěvku (poslední díl složenky nebo kopii výpisu z účtu - viz body 4. a 5.), případně fotokopie dokladů o Vaší kvalifikaci a odborné způsobilosti (např. výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, oprávnění revizního technika, osvědčení o zkoušce dle vyhl. č. 50/78 Sb. apod.

 3. 3. K vystavení členského průkazu a pro účely evidence členské základny nutně potřebujeme znát údaje uvedené na titulní straně přihlášky. Druhou stranu formuláře vyplňte v rozsahu dle Vašeho uvážení. Databáze s těmito údaji pomůže zkvalitnit kontakt s členskou základnou, případně usnadní navázání spolupráce podnikatelů v regionu, zprostředkování konsultací mezi specialisty v určitém oboru atp.

  Pozn.: V kolonce "obor podnikání" uveďte název oboru podle přílohy č. 1, 2 nebo 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.

 4. 4. Jednorázové zápisné je 300,- Kč (využívá se zejména k pokrytí nákladů na korespondenci pro styk s člen­skou základnou, vydání členského průkazu atd.).

 5. 5.  Členské poplatky činí 100,- Kč měsíčně, tj. 1200,- Kč za rok. Poplatky je možno platit zvlášť za první a druhé pololetí po 600,- Kč, pro zjednodušení administrativy však doporučujeme uhradit poplatek na celý rok najednou. Noví členové ESČ, kteří vstoupí do Svazu v průběhu roku, platí poplatky jen za ty měsíce, ve kterých trvá jejich členství.

 

Číslo účtu ESČ: 1923554399/0800 

Pozn.: Kalkulace tohoto členského poplatku umožňuje jeho rozdělení na úhradu služeb, které ESČ poskytuje svým platícím členům, a na vlastní členský příspěvek na financování činnosti ESČ. Částka za služby činí ročně 780,- Kč a je v ní zahrnuto poskytování svazového zpravodaje ZKRAT, časopisu ELEKTRO, slev na vložném na semináře organizované ESČ, slev na publikacích apod. Vlastní členský příspěvek pak činí 420,- Kč za rok. Toto rozdělení má význam pro členy ESČ – podnikatele z hlediska zahrnování částky za poskytované služby do „daňových“ nákladů.


Člen svazu, který uhradí členský příspěvek:

 • pravidelně obdrží svazový zpravodaj ZKRAT
 • na stránkách Zkratu má možnost inzerovat své služby, výrobky a výkony za režijní sazbu
 • každý měsíc obdrží na náklady ESČ jeden výtisk časopisu ELEKTRO
 • příručky z knižnice ELEKTRO může zakoupit prostřednictvím ESČ se slevou 5,- Kč za každý výtisk
 • při účasti na odborných akcích pořádaných pod záštitou ESČ má nárok na slevu 30% z vložného
 • má právo na poskytnutí odborné pomoci a zastoupení svazem dle stanov ESČ 

    
     6.    Po obdržení vyplněné přihlášky, fotografie a dokladu o zaplacení zápisného a členského příspěvku Vám obratem zašleme členský průkaz.

     7.   Případné další informace Vám rádi poskytneme písemně nebo telefonicky na čísle 244 464 649. Rovněž uvítáme Vaše případné náměty k zaměření činnosti ESČ a návrhy na další svazové aktivity.

 

Zpracoval: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Rychlé odkazy